Wilt u ook de achtkant van het boek bekijken ga dan met uw muis over de bovenstaande foto

Het boek (178 blz.,150 foto’s)  is in de boekhandel te koop voor 27,75 euro

Misschien wel een goede cadeautip voor Sint Nicolaas of de Kerst.

Dit boek is wederom een uitgave van dhr. G.G. Driessen 

 

     GROESBEEK ZAL  HERRIJZEN  

DE PERIODE 1945 -1955 IN VOGELVLUCHT

 

                     …………………           

  

gaat voornamelijk over de naoorlogse tijd, de periode die bekend is geworden als de ‘Wederopbouwtijd’. Ofschoon daarover al vrij uitvoerig bericht is in het in 1982 uitgegeven boek Groesbeek 1945 -1950. Het dorp der verwoesting herrijst, leek het anno 2009 tijd geworden om de tussentijds verzamelde nieuwe gegevens en foto’s eens te publiceren. Hieronder bevindt zich uniek beeldmateriaal, vlak na de oorlog gemaakt en van commentaar voorzien.

De aandacht gaat niet alleen uit naar de aangerichte materiële schade, het verloop van de herstelwerkzaamheden en de bouw van honderden noodwoningen. In herinnering gebracht wordt nog eens hetgeen door de bevolking van Naarden en Bussum aan hulpgoederen is ingezameld en naar Groesbeek verstuurt. Dit gebeurde in het kader van de ‘Hulp Actie Roode Kruis’(H.A.R.K.), aan welke actie de bevolking van het Gooi ruimhartig heeft deelgenomen. 

Van de gestuurde goederen zijn gedetailleerde lijsten bewaard gebleven. De verscheidenheid en hoeveelheid van artikelen en materialen doet verbazen, zo ook dat die vrijgevigheid intussen in vergetelheid is geraakt.

Verder wordt in het boek bericht over de belevenissen en de activiteiten van de dorpelingen zelf, zowel van de ouderen als de jongeren. Ze zijn te zien op foto’s van de onmiddellijk na de oorlog heropgerichte jeugdbeweging, van de vakbond en de boerenstand. De laatst genoemde standsorganisatie organiseerde de indertijd zo druk bezochte landbouwhuishoudschool. De diploma -uitreiking van deze avondcursus was een plechtige gebeurtenis, waarvan een aantal foto’s zijn opgenomen.  

In het laatste gedeelte van het boek wordt de voormalige ruimtelijke ordening van bepaalde gedeelten van de gemeente inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van een in 1954 gemaakte serie luchtfoto’s en een tiental vanaf de toren aan de Kerkstraat gemaakte opnamen

van het dorpscentrum. Ze tonen het toen nog overwegend agrarische karakter van het dorp, tot midden in het dorpscentrum wordt nog land – en tuinbouw bedreven, zij het kleinschalig.

Als de foto’s gemaakt worden is de verandering al gaande; debet hieraan is de in het begin van de jaren vijftig in gang gezette complexmatige woningbouw. 

Inmiddels zijn de foto’s van historisch belang, ondermeer omdat ze het tijdstip tonen dat de tot dan zo belangrijk gevonden landbouwgrond een andere bestemming krijgt.

Voor het eerst wordt te Groesbeek eeuwenoud bouwland, ooit met pijn en moeite gecultiveerd, door de gemeente aangekocht voor huizenbouw en de aanleg van nieuwe straten.

De luchtfoto’s waarop de bovengeschetste ontwikkeling zich voordoet zijn gemaakt 

tien jaar ná de bevrijding en de daarmee gepaard gaande verwoesting van Groesbeek.

De tussenliggende periode was een noodtoestand. De tijd van krepeergevallen, hulpacties, noodherstel en uiteindelijk de wederopbouw. Veel gebeurde op eigen kracht van de getroffenen, die met onwankelbare moed en optimisme zich omhoog werkten uit de ontreddering van de oorlog. Dit onder de leus: Groesbeek zal herrijzen, waaraan de titel van het boek is ontleend.  

 

                          …………………