Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie 'Comsmas en Damanius

HET RIJKE ROOMSE LEVEN VAN DE GROESBEEKSE PAROCHIE 'COSMAS EN DAMIANUS'. Fragmenten kerkgeschiedenis uit de periode 1672-1977 is een rijkelijk met foto's ge´llustreerde uitgave, waarin een overzicht wordt gegeven van het eens zo bloeiende rooms-katholieke dorpsleven. Ter inleiding wordt eerst aandacht besteed aan de geschiedenis van de parochiekerk, die na de reformatie gebouwd werd op de plek waar ooit een kerkschuur stond. Naast die kerk vervulden twee later gebouwde zusterkloosters een belangrijke rol in het dorpsleven, waarom tevens de geschiedenis beschreven is van het Hollands en Duits klooster. Vervolgens wordt er verhaald over: het kerkkoor, de misdienaars, het knapenkoor, het Lekenapostolaat Leo XIII en de bedevaarten naar diverse genadeoorden. Verder wordt uitleg gegeven over de verzuiling en latere ontzuiling van het gemeenschapsleven, waarvan behalve voor die tijd typerende foto's ook enige lijsten van r.k. verenigingen zijn opgenomen. Hoogtepunt in het dorpsleven was de jaarlijkse Sacramentsprocessie, waarvan fraaie foto's bewaard zijn gebleven, evenals van optochten die gehouden werden tijdens priesterfeesten. Dienaangaande is een lijst opgenomen van te Groesbeek geboren priesters en tot een kloosterorde toegetreden vrouwelijke religieuzen. Verder wordt ingegaan op de jaren zestig op gang komende ontkerkelijking en na het Tweede Vaticaans Concilie in de kerk en de parochie doorgevoerde veranderingen. Verder is aandacht besteed aan de pastoors die de parochie gekend heeft en aan het vroeger zo arbeidsintensieve beroep koster. Een en ander wordt omlijst met wetenswaardigheden uit de periode die bekend is geworden als die van het Rijke Roomse Leven, welk tijdperk betreffende Groesbeek in de jaren zestig ten einde liep. Overigens zonder noodlottig gevolg, want de hier beschreven parochiegemeenschap - waarvan reeds in de 12e eeuw melding gemaakt wordt als zijnde de kerk van Groesbecke, toegewijd aan de heilige Cosmas en Damianus - heeft anno 2004 nog steeds bestaansrecht.